ผู้เขียน หัวข้อ: พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑) พ่อท่านกลาย จัดสร้างโดยกองทุนหลวงพ่อพระมหาสำเร็จ  (อ่าน 2831 ครั้ง)

thawat

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3
    • ดูรายละเอียด
บันทึกรายละเอียดการจัดสร้างพระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ
พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑) พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท )
วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

                                                                                เขียนที่ กุฏิ วัดห้วยหลาด
                                                      ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๙

   อาตมาพระธวัช ติสฺสวํโส พระลูกวัด วัดห้วยหลาด ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดสร้าง ขอบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างพระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก     (รุ่น ๑) ของท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท ) วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  ไว้ดังนี้
   ข้อ ๑ พระกริ่งนี้ เป็นพระกริ่งรุ่นแรก (รุ่น ๑) ของท่านพระครูโกวิทธรรมสาร     (พ่อท่านกลาย โกวิโท ) โดยใช้นามฉายา “โกวิโท” ของท่านเป็นพระนามพระกริ่ง ได้จาลึกนามฉายาท่านไว้ที่ด้านหลังองค์พระกริ่ง และเป็นพระกริ่งรุ่นแรกของสำนักวัดห้วยหลาดด้วย เพราะไม่เคยมีปรากฏการจัดสร้างมาก่อนแต่อย่างใด
   ข้อ ๒ พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท ) ได้ดำเนินการเททองหล่อองค์พระกริ่งเนื้อ
นวโลหะด้วยมือของท่านเองทุกองค์ (เนื้อนวโลหะนี้ อาตมาในขณะเป็นโยม ทำหน้าทีผสมนวโลหะตามสูตรที่อาจารย์สีหวัชรสอนให้ด้วยตนเอง)  เมื่อวันเพ็ญเดือน ๑๒ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘     (วันพุธธงชัย)  ในพิธีเททองหล่อพระประธานองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จ ได้เข้าพิธีสวดญัตติกรรมวาจาอุปสมบทของอาตมา และท่านพระครูโกวิทธรรมสารได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว ณ กุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาดตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙   และได้จัดพิธีพุทธาภิเษกสมโภชขึ้น ในวันเสาร์ห้า (ตัวผู้) วันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อุโบสถวัดห้วยหลาด โดยท่านได้อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว และมีพระสงฆ์วัดห้วยหลาด จำนวน ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก  มีรายนาม  ดังนี้
      (๑) พระวรวิท ฐิตธมฺโม (ไสยะ)
      (๒) พระธเนศ  โฆสโก (บุญส่ง)
      (๓) พระเจริญชัย  โชติปญฺโญ (รุ่งสว่าง)
      (๔) พระไพรัช  สุจิตฺโต (อินทวงค์)
      (๕) พระปราโมทย์  ปภสฺสโร (เชื้อทอง )
      (๖) พระธวัช  ติสฺสวํโส (จิตณรงค์) และ
      (๗) พระเอกณัฏฐ์ สติสมฺปนฺโน (โรจนกิตติรัตน์) 
   ทั้งนี้โดยมีโยมพี่หย่งชุน  (นายปิยวิทย์ กัลยาศิริ) เป็นพราหมณ์เจ้าพิธีในพิธีบวงสรวงเทพยดา  และครูบาอาจารย์ของสำนักวัดห้วยหลาด อันมีปู่หลวงสีมั่น เทพฺอินฺโท เป็นปฐม
   ดังนั้นพระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑) นี้ ท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวทุกขั้นตอนการจัดสร้าง คือ
      (๑) เททองพระกริ่งด้วยตัวท่านเองและอธิษฐานจิตเททอง เดี่ยว
      (๒) อธิษฐานจิตปลุกเสกทุกวันเป็นเวลา ๒ เดือน เดี่ยว จนท่านได้กล่าวบอกแก่อาตมาว่า “พระกริ่งเสกเต็มแล้ว”
      (๓) อธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ห้าตัวผู้ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เดี่ยว
   ข้อ ๓ ในการจัดสร้างพระกริ่งมี ๓ เนื้อ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ องค์ ดังนี้
   ๓.๑ พระกริ่งเนื้อนวโลหะ (หล่อแบบโบราณดินฝรั่ง) มีจำนวนทั้งสิ้น   ๓๑๑ องค์ แยกเป็น
      (๑) สำหรับจัดเข้าชุดผู้อุปถัมภ์สร้างวิหาร จำนวน ๒๓๙ องค์ (ตอกโค๊ดบัวแฝดและโค๊ดกะเปล่งรัศมี รวม ๒ โค๊ด และตอกเลข)
      (๒) สำหรับมอบแก่คณะผู้จัดสร้าง ไม่ตัดก้านช่อ ไม่อุดกริ่งไม่อุดผง และไม่แต่งองค์พระ จำนวน   ๑๖  องค์ (ตอกโค๊ดบัวแฝดและโค๊ดกะเปล่งรัศมี รวม ๒ โค๊ด)
      (๓) สำหรับมอบแก่ผู้ช่วยงาน จำนวน  ๕๖ องค์ (ตอกโค๊ดบัวแฝดและโค๊ดกะเปล่งรัศมี รวม ๒ โค๊ด)
   ๓.๒ พระกริ่งเนื้อเงิน (หล่อเหวี่ยง) จำนวน ๕๖ องค์ (บรรจุในพระธาตุพนม ๑ องค์ บรรจุในองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จ ๑ องค์ ถวายท่านพระครูโกวิทธรรมสาร ๑ องค์ ถวายพระที่เดินธุดงค์  ๓ องค์ และเก็บไว้ที่วัดเป็นตัวอย่าง ๑ องค์ คงมีให้ทำบุญบูชาได้ ๔๙ องค์)
   ๓.๓ พระกริ่งเนื้อทองผสม (ใช้ชนวนก้านช่อพระกริ่งเนื้อนวโลหะในการเททองหล่อเหวี่ยง)
มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๓  องค์  แยกเป็น
      (๑) สำหรับจัดเข้าชุดผู้อุปถัมภ์สร้างวิหาร จำนวน ๒๓๙ องค์ (ตอกโค๊ดบัวแฝดและโค๊ดกะเปล่งรัศมี รวม ๒ โค๊ด และตอกเลข)
      (๒) สำหรับให้ทำบุญเป็นการทั่วไป จำนวน ๑,๘๔๖ องค์ (ดอกโค๊ดบัวแฝด ๑ โค๊ด)
      (๓) สำหรับมอบแก่ผู้ช่วยงาน ไม่ตัดก้านช่อ ไม่อุดกริ่งไม่อุดผง จำนวน ๔๘ องค์ (ตอกโค๊ดบัวแฝดและโค๊ดกะเปล่งรัศมี รวม ๒ โค๊ด ยกเว้นบางองค์ตอกแต่โค๊ดดอกบัว)
   พระกริ่งอุดเส้นเกศาท่านพระครูโกวิธรรมสาร ผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา ผงพุทธคุณมหาสำเร็จเทพชุมนุม ดอกบัวมหาสำเร็จ และผงตะไบช่อพระกริ่งเนื้อนวโลหะ     
   นอกจากพระกริ่งเนื้อโลหะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้จัดสร้างพระเนื้อผงผสมว่านโดยใช้องค์พระกริ่งเนื้อโลหะเป็นแบบในการทำแม่พิมพ์ถวายพระนามว่า “พระพุทธนิโรธ” โดยท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ได้กดพระนำฤกษ์จำนวน ๒๘ องค์ เมื่อคืนวันจันทร์ดับ (วันจันทร์แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๓ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙) และสามารถกดพระด้วยมือรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ องค์ สำหรับแจกมอบเป็นทีระลึกสมโภชองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้โดยใช้ ผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา ผงพุทธคุณมหาสำเร็จเทพชุมนุม เส้นเกศาพระครูโกวิทธรรมสาร ผงตะไบก้านชนวนพระกริ่งเนื้อนวโลหะ และว่าน ๑๐๘   
   ข้อ ๔ กองทุนหลวงพ่อพระมหาสำเร็จ และ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างวิหารประดิษฐานพระประธาน องค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จ (พระพุทโธคลังอัคคสิทธิมุนีวัชรวดีประธาน) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงเพชร  ซึ่งท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) เมตตาอุปถัมภ์ในการจัดสร้าง
   ข้อ ๕ อาตมาต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ในความเมตตาของทางอย่างสูงยิ่ง กราบขอบพระคุณน้องหลวงหมี พระวรวิท ฐิตธมฺโม ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มกำลัง ขอขอบคุณ คุณโยมอาจารย์สีหวัชร  และคุณโยมนายแพทย์ดนัย โอวัฒนาพานิช (หมอฟอร์ด) ที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดสร้างและได้มอบชนวนพระกริ่งชนวนมวลสารนวโลหะ ในการจัดสร้างพระกริ่ง ขอบคุณโยมประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร  โยมจำนอง      ศิริมุสิกะ และโยมธรรมสรรค์ มีบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร  โยมพี่หย่งชุน โยมพี่เอก โยมน้องเอก และโยมทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
   ข้อ ๖ ในการจัดสร้างองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จและดำเนินการจัดสร้างพระกริ่งนี้ อาตมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) เป็นพระอุปัชฌาย์       มีพระครูโกศลกิจจาทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ณ อุโบสถวัดห้วยหลาด เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ และได้ออกเดินธุดงค์กับคณะธุดงค์ของวัดห้วยหลาด จำนวน ๓ รูป คือ พระวรวิท ฐิตธมฺโม (หัวหน้าคณะ) พระปราโมทย์ ปภสฺสโร และอาตมา พระธวัช ติสฺสวํโส รวมสิ้นระยะทางเดินเท้า ๒๔๙ กิโลเมตร (คิดเป็นจำนวน ๓๖๑,๐๕๐ ก้าว โดยประมาณ) จากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ถึง   วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ใช้เวลา ๒๑ วัน ตลอดระยะเวลาการเดินธุดงค์อาตมาได้นำพระกริ่งทุกเนื้อและผงที่จะใช้อุดพระกริ่งติดตัวไปด้วย และอาตมาได้ทำหน้าที่พระเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพระกริ่ง ในวันพุทธาภิเษกสมโภชด้วย


   ข้อ ๗ ชนวนมวลสารสำคัญในการเททองพระกริ่งเนื้อนวโลหะ ประกอบด้วยชนวนสำคัญดังนี้
   (๑) เหรียญท่านอาจารย์ขาว ติสฺสวํโส (อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาดที่ปู่หลวงสีมั่นประทับทรง) พศ.๒๕๐๔ เหรียญปู่หลวงสีมั่น เทพฺอินฺโท พ.ศ.๒๕๐๙ พ.ศ.๒๕๕๐ รูปหล่อปู่หลวงสีมั่น พ.ศ.๒๕๓๗  เหรียญพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) รุ่น ๑ รุ่น ๒ และรุ่น ๓ (ทุกรุ่นที่มีการจัดสร้างมาแล้วในขณะนั้น) จึงนับได้ว่าได้รวบรวมเหรียญของวัดห้วยหลาดไว้จำนวนมาก และแผ่นพระยันต์ ตะกรุดของวัดห้วยหลาดที่ท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) อธิษฐานจิตมอบให้
   (๒) เหรียญพระพุทธ พระกริ่งสายวัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศ รูปหล่อ เหรียญพระพุทธ พระเกจิอาจารย์ต่างๆ เหรียญสมเด็จหลวงพ่อทวด ที่อาตมามีอยู่จำนวนมากกว่า ๓๐๐ องค์   และที่มีผู้ร่วมถวายเททองหล่อพระอีกหลายองค์
   (๓) แผ่นพระยันต์ ๑๐๘ และ นะ ๑๔ ตามตำราแบบแผนการจัดสร้างพระกริ่งที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยอาจารย์สีหวัชรเป็นผู้จารพระยัตน์มอบให้  แผ่นพระยันต์ โดย นายแพทย์ดนัย โอวัฒนาพานิช (หมอฟอร์ด) เป็นผู้จารพระยันต์มอบให้ แผ่นพระยันต์ทีอาตมาจารเองตามตำราอีกจำนวนมากกว่า ๑๐๐ แผ่น และแผ่นพระยันต์ที่มีผู้ร่วมทำบุญอีกจำนวนมาก
   (๔) ชนวนนวโลหะ อาจารย์สีหวัชร มอบให้
   (๕) ชนวนก้านช่อพระกริ่งปวเรศ นายแพทย์ดนัย โอวัฒนาพานิช (หมอฟอร์ด) มอบให้
   (๖) เหล็กไหลของท่านอาจารย์ที่โยมน้องเอก ศิษย์ใกล้ชิดท่านอาจารย์ที่ มอบให้
     ข้อ ๘ ปาฏิหาริย์หรือความอัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นในการจัดสร้างพระกริ่ง มีดังนี้
   ๘.๑ ในวันที่ทำพิธีเททองพระกริ่ง นั้น ได้ปรากฏเหตุอันเป็นนิมิตมงคล ซึ่งเป็นการแสดงถึงบารมีของท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่ารกลาย โกวิโท) ผู้สถาปนาพระกริ่ง คือในช่วงการจัดพิธีเททองหล่อพระกริ่ง (๒๕ พ.ย.๒๕๕๘) นั้น ได้ปรากฏความอัศจรรย์ใจแก่ผู้มาร่วมพิธีดังนี้
      (๑) คืนก่อนวันงานมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตอำเภอรัตภูมิ และตกติดต่อกันมากถึง ๓ วัน ๓ คืน  จนช่างผู้รับงานกังวล เพราะถ้าฝนตกหนักอยู่อย่างนี้คงจะไม่สามารถเททองได้ ตามกำหนดฤกษ์ แต่ตั้งแต่เวลาช่วงสายของวันงานไปจนถึงเกือบสว่างของอีกวัน ฝนก็หยุดตกลงอย่างอัศจรรย์และช่วงกลางคืนพระจันทร์ได้ส่องสว่างอย่างสวยงามสมกับเป็นวัน “เพ็ญพุธธงชัย”
      (๒) ในขณะที่ท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (กลาย โกวิโท) เททององค์พระกริ่งก็ได้เกิดปรากฎการณ์ มหาศุภนิมิตมงคล จันทรประภา  เป็นสีสันรอบดวงจันทร์สวยงามมาก อยู่ตลอดการเททองพระกริ่งและเปลวงพระเกศมาลาองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จ   จนเป็นที่กล่าวขวัญของประชาชน
ในเขตอำเภอรัตภูมิที่มาร่วมงาน  ทำให้การเททองหล่อองค์พระกริ่งมหาสำเร็จโกวิโท และองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จของท่านพระครูโกวิทธรรมสารเป็นไปตามฤกษ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ
      เรื่องปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่ได้กล่าวนี้ หากสงสัยว่าจริงหรือเท็จ ท่านทั้งหลายสามารถสอบถามเอากับประชาชนที่มาร่วมในพิธีเททองในงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ได้ทุกคน ซึ่งมีจำนวนกว่าสองพันคน
   ๘.๒ ในการเดินธุดงค์ของคณะธุดงค์วัดห้วยหลาด ขณะไปตั้งต้นการเดินธุดงค์ที่พระธาตุพนมนั้น ได้มีโอกาสเข้าไปด้านในขององค์พระธาตุพนมโดยไม่ได้คาดหมาย ดังนั้นจึงได้มีโอกาสถวายพระกริ่งเนื้อเงิน จำนวน ๑ องค์ ไว้ในองค์พระธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ นับว่าเป็นความโชคดีที่ได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่  ทั้งได้อันเชิญพุทธบารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุ พระอรังคธาตุ บารมีแห่งพระมหากัสสปะมหาเถระและพระอุปคุตเถระ สถิตในองค์พระกริ่ง ในผงมวลสารและเป็นการฝากกระแสมายังองค์พระกริ่งทุกๆ องค์ ได้เจริญบทพระธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร สามภาณ คิริมานันทะสุตตะปาโฐ  และปฏิบัติสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาทามกลางอากาศที่หนาวเย็นประมาณ ๑๓ องศาเซลเซียสและลมพัดแรงมาก
   ทั้งนี้ในระหว่างการเดินธุดงค์ก็ไม่ปรากฏปัญหาหรืออุปสรรครายแรงใดๆ และสามารพดำเนินการไปได้ด้วยความสำเร็จสมประสงค์ของคณะธุดงค์ ทุกประการ
   ๘.๓ ในวันพิธีพุทธาภิเษกสมโภช องค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จและพระกริ่งได้ปรากกฎความอัศจรรย์ขึ้น ดังนี้
      (๑) ในระหว่างทำพิธีพุทธาภิเษกสมโภช ได้เกิดปรากฎการณ์ มหาศุภนิมิตมงคล คือพระจันทร์ทรงกลด (จันทรประภา) เป็นรัศมีมีสีสันรอบดวงจันทร์สวยงามมาก
      (๒) ในระหว่างพิธี สาสิญจน์  ที่ผูกจากผ้ายันต์เพดานลงมาที่ขันน้ำพระพุทธมนต์        ซึ่งปักเทียนวิปัสสีไว้ หน้าองค์หลวงพ่อพระมหาสำเร็จ ถูกเปลวไฟเทียนวิปัสสีโดยตลอด ไม่ได้เกิดการลุกไหม้ แต่อย่างใด แต่ปรากฏร่องรอยของควันเทียนเท่านั้น
      (๓) ในระหว่างพิธี มีผู้ถ่ายภาพติดเห็นเป็นแสงรัศมี อย่างกับรัศมีพระจันทรทรงกลด หรือจันทรประภา เหนืออุโบสถ
      (๔) ในระหว่างพิธีได้ปรากฏว่า อุปกรณ์ไซเรนชุดป้องกันขโมยรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าตรงกับอุโบสถได้ดังขึ้นเอง และปรากฏต่อมาว่าพระที่ตั้งไว้ด้านหน้ารถได้หลุดร่วงออกจากหน้ารถเกือบทั้งหมด
      (๕) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว มีผู้เข้าร่วมพิธีหลายคน (รวมทั่งตัวอาตมาเอง) พูดตรงกันว่าในขณะท่านพระครูโกวิทธรรมสาร อธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น มีความรู้สึกขึ้นเฉพาะตัวว่าพื้นอุโบสถที่นั่งอยู่สั่นไหว หรือพื้นอุโบสถสะเทือน อย่างกับโบสถ์ลั่น ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็น “พระกริ่งโบสถ์ลั่น”
   นอกจากนี้ท่านพระครูโกวิทธรรมสาร ได้แจ้งแก่อาตมาผ่านน้องเอก  ในระหว่างเดินธุดงค์ว่าท่านเสกพระกริ่งจนเต็มแล้ว ทั้งในวันพิธีพุทธาภิเษกสมโภช ผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านหลายคนที่มีจิตอันมั่นคงและเป็นสมาธิได้บอกแก่อาตมาว่าท่านอาจารย์ได้อธิษฐานจิตบรรจุลงไปในพระกริ่งอย่างเต็มที่จนหาที่ว่างไม่ได้เลย อัดจนแน่นทุกๆ องค์
   ข้อ ๙ ด้วยเหตุเกิดปาฏิหาริย์หรือความอัศจรรย์ ในการจัดสร้างพระกริ่งดังกล่าวแล้ว จึงเป็นที่มั่นใจได้อย่างหนักแน่นว่า พระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑) นี้ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยความถูกต้องและสำเร็จสมบูรณ์เพราะเหตุว่า
   (๑) โดยทั่วไปการสร้างพระกริ่งเพชรกลับนั้น   จะกระทำได้ทำยาก ผู้สร้างต้องมีความตั้งใจอย่างสูงยิ่ง เพราะการจะสร้างให้ดีนั้นยากมาก เพราะเป็นของสูง ต้องดูฤกษ์ดูยาม พระอาจารย์ผู้สร้างต้องมีบารมีครอบคลุมทั่วฟ้าดิน สั่งฟ้าสั่งฝน จึงจะสร้างพระกริ่งเพชรกลับที่ทรงพลังอภิญญาฤทธิ์ สร้างแล้วต้องให้ใช้ได้ และใช้ได้ดี มีอานุภาพกลับร้ายกลายเป็นดี ถ้าดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก พลิกชะตา ค้ำชูดวงชะตา บังเกิดคุณแก่ผู้ใช้ได้ ๑๐๘ ประการสุดแต่ปรารถนา แคล้วคลาดปลอดภัย คุ้มครองป้องกันรักษา มหากัน มหาแก้ มหาสะท้อน มหาระงับ อาราธนาทำน้ำพระพุทธมนต์รดตัว แก้อาถรรพณ์ไล่สิ่งอัปมงคล ขวากหนาม ตัดอุปสรรคได้ ช่วยแก้เคราะห์แก้กรรม นำความเจริญรุ่งเรืองและลาภสักการะมาสู่ผู้บูชา มหาเมตตา มหามงคล มหาบารมี มหาอำนาจ และเป็นลาภมาหา ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงเป็นที่กล่าวถึงกันโดยทั่วในวันเททอง เพราะก่อนหน้าวันเททองมีฝนตกหนักมากติดต่อกันหลายวัน แต่พอถึงวันเททองฝนไม่ตกตลอดเวลาที่ทำพิธีอย่างนาอัศจรรย์ใจแก่ผู้มาร่วมงานจำนวนมาก
   (๒) พระกริ่งประภามณฑลนั้น จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อในการเททองหล่อและพิธีพุทธาภิเษกนั้น    ถ้าได้กระทำในเวลากลางวันจะต้องปรากฏสุริยประภา ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะต้องปรากฏจันทรประภา เป็นศุภนิมิตอันสำคัญ ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เกิดจันทรประภาขึ้นในคืนเททองหล่อองค์พระกริ่งและโดยเฉพาะในคืนทำพิธีพุทธาภิเษกสมโภช ซึ่งเป็นเพียงวันขึ้น ๕ ค่ำ แต่ก็เกิดจันทรประภาอย่างนาอัศจรรย์ใจแก่ผู้มาร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภชจำนวนมาก
    ดังนั้นเมื่อได้เกิดเหตุเกิดปาฏิหาริย์หรือความอัศจรรย์ คือในพิธีเททองหล่อพระกริ่ง เมื่อถึงวันเททองฝนฟ้าที่ตกติดต่อกันอย่างหนักมาถึง ๓-๔ วันก็หยุดและฟ้าเปิดแสงแดดสาดส่องทำให้สามารถเททองหล่อองค์พระได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อเสร็จพิธีแล้วฝนก็กลับตกลงมาอีก และในคืนวันเททองหล่อพระและในคืนพุทธาภิเษกก็ได้ปรากฏจันทรประภาสีสันสวยงาม ถูกต้องตรงตามที่ได้ทราบมา พระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑) จึงได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยความถูกต้องและสำเร็จสมบูรณ์ อย่างแน่แท้ไม่ต้องสงสัย
   ข้อ ๑๐ เท่าที่อาตมาสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่อง       และจากผู้จัดสร้างพระกริ่งหลายท่าน ในวันที่บันทึกรายละเอียดอยู่นี้ ยังไม่เคยปรากฏข้อมูลว่ามี วัดหรือสำนักแห่งใด หรือ มีพระเกจิอาจารย์ อาจารย์ท่านใด หรือมีผู้จัดสร้างพระคนใด เคยจัดสร้างพระกริ่งในรูปแบบ “พระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับ” นี้ขึ้นมาก่อนเลย  จะมีก็แต่การจัดสร้างเฉพาะพระกริ่งเพชรกลับ หรือเฉพาะพระกริ่งประภามณฑล เท่านั้น  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การสถาปนาพระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑) ครั้งนี้ จึงเป็นการสถาปนา “พระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับ” ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
   ข้อ ๑๑ ท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ได้แจกพระกริ่งเนื้อทองผสมให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภช จำนวน ๓๐๐ องค์ และแจกตามสายบิณฑบาตของพระวัดห้วยหลาดอีกประมาณจำนวน ๑๕๐ องค์ และแจกแก่ผู้เกี่ยวข้องผู้ช่วยงานอีกจำนวน ๑๕๐ องค์ รวมเป็นแจกพระกริ่งเนื้อทองผสมทั้งสิ้นจำนวนกว่า ๖๐๐ องค์ จากจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองผสม (ไม่ใช่ชุดผู้อุปถัมภ์หรือแบบมีการช่อ) จำนวน ๑,๘๔๖ องค์ (ดอกโค๊ดบัวแฝด ๑ โค๊ด) ดังนั้นจึงคงเหลือให้ทำบุญบูชาได้เพียง ๑,๒๔๖ องค์
   ข้อ ๑๒ เงินซึ่งใช้เป็นทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพระกริ่งทั้งหมด มาจากเงินของกองทุนหลวงพ่อพระมหาสำเร็จ และเงินจากผู้ร่วมทำบุญชุดผู้อุปถัมภ์ รวมเป็นเงินที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๐๐ บาท และก่อนวันพิธีพุทธาภิเษกสมโภช กองทุนไม่มีหนี้คงค้างที่จะต้องจ่ายเนื่องจากการสร้างพระกริ่งนี้แต่อย่างใด

   อาตมาจึงขอบันทึกไว้เพื่อจดจำและกันลืม
                                                                     ขอเจริญพร


                                                      (พระธวัช ติสฺสวํโส)
                                                               พระลูกวัด วัดห้วยหลาด
                                      ผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างพระกริ่งประภามณฑลเพชรกลับมหาสำเร็จ
                                     พระกริ่งโกวิโท รุ่นแรก (รุ่น ๑)  กรรมการกองทุนหลวงพ่อพระมหาสำเร็จ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2016, 05:43:25 pm โดย thawat »