แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - พี่หลวงพี

หน้า: [1]
1
แจ้งเพิ่มเติม (ต่อจากที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้ว) กรณีมีคำถามเรื่องพระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุน "ทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด" ความละเอียดดังต่อไปนี้

คำถาม ข้อ ๑.พระผงชุดนี้มีกี่พิมพ์ กี่แบบ และจำนวนเท่าไร?
คำตอบ ข้อ ๑.พระผงชุดนี้มีทั้งหมด ๒ พิมพ์ คือ
๑.๑ พิมพ์กดมือด้วยบล็อคซิริโคน แยกเป็น
๑.๑.๑ แบบกดมือนำฤกษ์โดยท่านอาจารย์ จำนวน ๒๑ องค์
๑.๑.๒ แบบกดมือปกติ จำนวน ๑,๑๐๐ องค์ สำหรับมอบให้แก่ผู้ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง ซึ่งได้มีการแสดงความประสงค์และดำเนินการไปแล้วในช่วงต้นของการเข้าพรรษา
รวมทั้งสองแบบ จำนวน ๑,๑๒๑ องค์
๑.๒ พิมพ์กดเครื่อง ซึ่งทำการถอดพิมพ์จากพระต้นแบบที่ใช้ทำบล็อคซิริโคน (ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับพิมพ์กดมือ อาจจะต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากแกะลงในบล็อคเหล็ก) จัดทำประมาณ ๑๐,๐๐๐ องค์ หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ตามจำนวนมวลสารและทุนทรัพย์ของทางวัดที่จะสร้างได้ (โดยจำนวนที่แน่นอนจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อทำเสร็จก่อนพิธีพุทธาภิเษก) สำหรับมอบให้แก่ผู้ร่วมทำบุญสมทบทุน ทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด โดยไม่กำหนดอัตราเช่าบูชา โดยทำบุญบูชาตามกำลังทรัพย์ที่มี

คำถาม ข้อ ๒. นอกจาก ๒ พิมพ์ข้างต้นในข้อ ๑ แล้ว ยังมีพิมพ์หรือแบบอื่นๆ อีกหรือไม่ เนื่องจากได้ทราบว่ามีการจัดทำพิมพ์พิเศษเพื่อมอบให้กับผู้ช่วยงาน เช่น มีชนิดฝังเหรียญ ฝังเหล็กไหล เป็นต้น
คำตอบ ข้อ ๒. นอกจากพิมพ์และแบบตามข้อ ๑ แล้ว ไม่มีพิมพ์อื่นหรือแบบอื่นใดอีกเลย
โดยเฉพาะพิมพฺ์กดมือ ตามที่สอบถามมา มีเฉพาะพิมพ์และแบบตามจำนวนที่แจ้งไว้ตามข้อ ๑ คือ ๑,๑๒๑ องค์เท่านั้น
(จริงอยู่ก่อนหน้านี้จะมีเพิ่มอีกหนึ่งแบบคือแบบฝังเหรียญ หรือฝังเหล็กไหล เพื่อมอบเป็นน้ำใจให้แก่ผู้ช่วยงาน และผู้บริจาคมวลสาร แต่เมื่อได้พิจารณาถึงปัญหาว่าอาจมีพิพม์หรือแบบพระต่างจากที่ได้เคยประกาศกำหนดแจ้งไว้แต่เดิม และจะเกิดความลักลั่นขึ้นได้ ทั้งอาจเกิดความไม่สบายใจของผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระชุดนี้ จึงได้ยกเลิกพิมพ์ที่จะทำเพิ่มดังกล่าวเสีย และพระที่ได้ทดลองทำขึ้นก็ได้ทำลายทิ้งเสียทั้งหมดแล้ว)

คำถามข้อ ๓. พระชุดนี้ให้ ทำบุญบูชา หรือจองได้อย่างไร
คำตอบข้อ ๓. พระชุดนี้ เฉพาะชุดพิมพ์กดมือจำนวน ๑,๑๐๐ องค์ นั้น ได้มีเจ้าภาพผู้ร่วมสมทบทุนจัดสร้างเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพระพิมพ์กดเครื่องนั้น ไม่มีการให้จอง ไม่มีการรับจอง และไม่มีการกำหนดราคาพระแต่อย่างใด จะร่วมทำบุญบูชาได้ ที่วัดห้วยหลาด ตั้งแต่ "วันแรกทำบุญบูชา" คือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๙ น เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันเข้างานทอดกฐินของทางวัดห้วยหลาด เป็นต้นไปจนกว่าพระจะหมด ติดต่อได้ที่ "ที่ทำการทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด"

ข้อคำถามและคำตอบนี้กระผมได้สอบถามจากทางน้องหลวงแล้ว และก็ได้ให้คำตอบมาดังกล่าวข้างต้น นะครับ

“โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย”
"ผู้ใดปรารถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้"

ขอท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาบุญในส่วนของการจัดหาทุนทรัพย์รักษาภิกษุป่วย ในการนี้ด้วยทุกท่าน ทุกคน เทอญ

และที่สำคัญอีกอย่างตอนนี้ใครพอมีเวลาว่าง อยู่ใกล้ๆ วัด ขอเชิญเข้าไปที่วัดไปช่วยออกแรงกดพระ พิมพ์กดเครื่องกันนะครับ เป็นหมื่นองค์อยู่นุ หนักได้แรง แหะ แหะ
ขอชี้แจงเรื่อง พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เนื่องจากได้มีเพื่อนๆ ผู้เคารพศรัทธา พ่อท่านกลาย ได้สอบถามผมมามากหลาย ถึงรายละเอียดการจัดสร้างพระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา ว่ามีรายละเอียดอย่างไร กระผมในฐานะลูกศิษย์ผู้ได้รับทราบเรื่องการจัดสร้างมาตั้งแต่ต้น จึงใคร่ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑.พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา วัดห้วยหลาด โดยท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท ) เป็นผู้จัดสร้าง โดยมีน้องหลวงหมี (พระวรวิท ) เป็นหัวแรงใหญ่ในการจัดทำทุกขั้นตอน และุพระทุกองค์จัดสร้างขึ้นภายในวัดห้วยหลาด โดย พระสงฆ์และคณะลูกศิษย์ ทุกขั้นตอน (ดังนั้นจึงไม่มีหนังสืออนุญาตให้จัดสร้าง เพราะพ่อท่านกลาย จัดสร้างเอง ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใดทำแล้วนำมาขอให้ท่านอธิษฐานหรือปลุกเสก หรือทำถวายแต่ประการใด )

ข้อ ๒.วัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้างมีดังนี้
๒.๑ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบ ทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด สำหรับใช้เป็นทุนในการรักษายามอาพาธของ พ่อท่านกลาย และภิกษุสงฆ์ของวัดห้วยหลาด
๒.๒ เพื่อเป็นการสืบสานการจัดสร้างพระในตระกูลสาย "ผงพราย" ของสำนักวัดห้วยหลาด ซึ่งแต่เดิมในสมัยปู่หลวงสีมั่น ประทับทรง ได้จัดสร้าง เป็น "ปั้นเหนงหน้าผากผีตายโหง" ซึ่งได้มีการจัดสร้างขึ้นในจำนวนที่น้อยมาก และสร้างไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ที่ผานมา ปัจจุบันหาดูแทบไม่ได้ และนับเป็นการจัดสร้างครั้งแรกสำหรับ พระผงพราย ของสำนักวัดห้วยหลาด
๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชา และสืบทอดเจตนาการจัดสร้างของบูรพาจารย์แต่เก่าก่อน ที่มิได้สร้างไว้เพื่อกำหนดราคาให้เช่าบูชา แต่อย่างใด ผู้ใดประสงค์จะได้ไว้บูชาติดตัวก็ให้ทำบุญแล้วแต่ศรัทธา ตามกำลังทรัพย์
๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันของพรายทั้งหลายที่สถิตอยู่ในผงพรายและองค์พระ เพื่อให้โอกาสร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับผู้บูชา เมื่อทำบุญทำกุศลเต็มที่แล้วก็จักได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า สูงกว่า และเปิดโอกาสให้พรายตนอื่นๆได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไป และผู้บูชาจะได้สร้างสมบุญ กุศล และบารมีต่อไปให้มากขึ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อ ๓. พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา มี ๒ ลักษณะ คือ
๓.๑ เป็นแบบกดมือด้วย "บล็อคซิลิโคน" จัดสร้างประมาณไม่เกิน 1,100 องค์ สำหรับมอบให้แก่ผู้สมทบทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง (ปัจจุบัน มีผู้จองเป็นเจ้าภาพจัดสร้างทั้งหมดแล้ว) และบางส่วนมอบให้แก่ผู้ช่วยงานผู้บริจาคมวลสาร
และชนิดที่เป็นกดมือพิมพ์นำฤกษ์ อีก 21 องค์ (เดิมพิมพ์ผิด เป็น 29 ที่ถูกต้อง คือ 21) ที่พ่อท่านกลายได้กดเองเป็นปฐม เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ หรือตามที่พ่อท่านกลายเห็นสมควร
๓.๒ เป็นแบบกดเครื่อง ซึ่งกดกันภายในวัด (โดยแกะบล็อคจากพระต้นแบบที่ใช้ทำบล็อคซิิลิโคน จึงมีลักษณะเหมือนกัน) จัดสร้างประมาณ 10,000 องค์ หรือมากน้อยกว่านี้ ตามจำนวนมวลสารผงพรายที่มีอยู่ จำนวนที่แน่นอนชัดเจนจะได้แจ้งให้ทราบหลังจัดทำเสร็จมวลสารหมดเกลี้ยง
พระชุดนี้ทั้งหมดให้ทำบุญเช่าบูชาโดยไม่มีการกำหนดอัตราค่าทำบุญแต่ประการใด (ทำบุญตามกำลังทรัพย์ไม่กำหนดราคา) โดยกำหนด "วันแรกทำบุญ" ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันเข้างานทอดกฐินของทางวัดห้วยหลาด เริ่มเวาลาประมาณ 09.00 น. ณ ที่ทำการทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด
และอาจมีพระบางส่วนจะมอบให้แก่ผู้ร่วมทำบุญ (โดยไม่กำหนดอัตราทำบุญเช่นกัน) ในการหล่อพระประธาน "หลวงพ่อมหาสำเร็จ" ของเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ในวันลอยกระทงวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หน้าวัดเขาตกน้ำ (อันนี้เป็นความหวังส่วนตัวเล็กๆๆๆๆ ว่าท่านอาจารย์จะเมตตามอบให้มา นะครับ อิอิ ยังไม่แน่นอน )

ข้อ ๔.พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา จัดพิธีอธิษฐานจิตตลอดพรรษา (2558) และจัดพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดห้วยหลาด โดยท่าน พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ในพรรษา และกำหนดเริ่มส่งมอบพระแก่เจ้าภาพผู้ร่วมสมทบทุนสร้าง หลังวันออกพรรษา และกำหนด "วันแรกทำบุญบูชา" ในวันที่ 21 พฤษศจิกายน 2558 ณ วัดห้วยหลาด ทั้งนี้โดยไม่มีการรับจอง หรือรับสั่งจองแต่ประการใด "เพราะพระไม่ได้กำหนดราคาค่าเช่าหา" (ยกเว้นพระชุดเจ้าภาพร่วมสร้างที่ได้มีการกำหนดอัตราสมทบทุนทำบุญไปก่อนหน้านั้นแล้ว องค์ละ 100 บาทและครบจำนวนไปตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษา)

จึงแจ้งมาให้ทราบดังนี้ อย่างไรก็ตามอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของพระที่จะมอบให้แก่ผู้ช่วยงาน ผู้บริจาคสมทบมวลสาร ผู้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก (แจกทาน) อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของทางวัดห้วยหลาด กระผมลูกศิษย์ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้แต่อย่างใด นะครับ ทางวัดแจ้งรายละเอียดอย่างไรแล้วผมจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะครับ
ขอแสดงความนับถือ
นายธวัช จิตณรงค์

2
พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา พ.ศ.๒๕๕๘
ผงพรายแห่งสำนักวัดห้วยหลาด
พระผงพราย พ่อท่านกลาย ได้บอกแก่ลูกศิษย์ ว่าพระชุดนี้ใช้ได้เหมือน "ปั้นเหน่งหน้าผากผีตายโหง" ที่ปู่หลวงสีมั่น ที่สร้างไว้เมื่อกว่า ๖๐ ปี ก่อน

ลองหามาบูชาดูนะครับ ข่าวว่าปัจจุบันราคายังไม่สูงมากเท่าไร

พิธีพุทธาภิเษกพระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ก็สำเร็จเรียบร้อยลงได้เป็นอย่างดี มีประชาชนเข้าร่วมพิธีมากกว่า ๒๐๐ คน
ในนามของคณะลูกศิษย์หลานศิษย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนเจ้าภาพในการบวงสรวงเทพยดาและครูบาอาจารย์สำนักวัดห้วยหลาด
ขอกราบขอบพระคุณ
๑.พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ผู้เมตตาจัดสร้างพระผงพรายชุดนี้ของสำนักวัดห้วยหลาด อนุเคราะห์คณะลูกศิษย์หลานศิษย์
๒.พระครูรัตนธรรมวงศ์ (ท่านมหาบุญมาก ) เจ้าอาวาสวัดคลองยางแดง อธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษก
๓.พระครูพิทักษ์อินทมุนี (พระอาจารย์สมนึก ฉันทธัมโม) เจ้าอาวาสวัดหรงบนอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษก
๔.พระครูโกศลกิจจาทร (พ่อท่านสมใจ) รองเจ้าอาวาสวัดเขาตกน้ำ อธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษก
๕.พระอาจารย์สมคิด ประธานสำนักสงฆ์เขากุฏิ เกาะยอ อธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษก
๖.พระวรวิท ฐิตธมฺโม (น้องหลวงหมี) วัดห้วยหลาด ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการจัดสร้าง
๗.พระคุณเจ้าสังกัดวัดห้วยหลาดทุกรูป ซึ่งทำหน้าที่พระเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษก
๘.พี่หย่งชุน (ฤาษีชุน) ผู้กล่าวบวงสรวงเทพยดาและครูบาอาจารย์ ผมนายธวัช จิตณรงค์ ทำหน้าที่จุดธูเทียนบูชาเทพยดาและพูรพาจารย์
๙.คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร วัดห้วยหลาด ให้ความอนุคราะห์ช่วยเหลือ
๑๐.คณะศิษย์ที่ร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง
๑๑.คณะศิษย์ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลืองานน้องหลวงหมี ในการเตรียมมวลสาร จัดทำองค์พระ และจัดพิธีพุทธภิเษก
๑๒.คณะลูกศิษย์หลานศิษย์ และผู้มีความศรัทธา ในบารมีของปู่หลวงสีมั่น เทพฺอินฺโท และพ่อท่านกลายโกวิโท ที่ช่วยงาน และมาร่วมงานบุญในพิธีพุทธาภิเษก และตลอดถึงทุกท่านที่ได้เป็นทั้งแรงกายแรงใจ ให้การดำเนินการงานบุญในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี สมตามความประสงค์ขงอท่านพระครูโกวิธรรมสาร และคณะลูกศิษย์หลานศิษย์
ขอแสดงความนับถือ
นายธวัช จิตณรงค์

3
ขอบันทึกไว้เป็นความทรงจำ และอาจจะเป็นตำนานไปอีกหลายสิบปี หรือ ๑๐๐ ปี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีกุน ซึ่งเป็นวันงานประเพณีลอดซุ้มประตูป่า ครั้งที่ ๖๖
พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด ได้จัดให้มีพิธีเททองนวโลหะนำฤกษ์ พระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าเทพฺอินฺโท รุ่น ๑  เป็นพระกริ่ง พิมพ์ทรง "เพชรกลับ" และ "โปร่งฟ้า" ในองค์เดียวกัน ครั้งแรก และเป็น ๑ เดียวของประเทศไทย 

พร้อมรูปหล่อปู่หลวงสีมั่น เทพฺอินฺโท ขึ้น ในบริเวณมณฑลพิธีบริเวณสถานที่ก่อสร้าง "พระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ" วัดห้วยหลาด
โดยได้กำหนดเวลา เริ่มพิธรบวงสรวงเทพยดา ในเวลา ๑๔.๓๙ น.
ซึ่งในระหว่างก่อนหน้านั้น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. วัดห้วยหลาด ได้จัดให้มีการลอดซุ้มประตูป่าขึ้น จึงมีประชาชนมาร่วมงาน มากกว่า ๙,๕๐๐ คน ระหว่างการลอดซุ่มประตูป่าของประชาชนจำนวนมากอยู่นั้น ท้องฟ้าโปร่ง แสงแดดสว่างจ้า  สภาพอากาศร้อนอบอ้าว แต่เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๑๕ น. สภาพอากาศก็ได้เย็นอย่างฉับพลัน ไม่อบอ้าว ท้องฟ้ากลับมีเมฆครึ้มเข้ามาแทนที่ และเกิดฝนโปร่ยปลายลงมาพอเปียกตัวนิดหน่อย และเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๒๓ น.(ซึ่งเป็นเวลา ๑๖ นาที ก่อนเริ่มพิธีบวงสรวง) ก็ได้เกิดแสงสว่างจ้าและเสียงดังกัมปนาทของฟ้าผ่า เป็นเหตุให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีลอดซุ้มประตูป่า และงานเททองหล่อนำฤกษ์พระกริ่ง ตกตะลึงในปรากฎการณ์ดังกล่าวเป็นอย่ามาก ส่วนข้าพเจ้านายธวัช จิตณรงค์ ก็ได้ออกจากบริเวณด้านหน้าซุ้มประตูป่าซึ่งข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นพิธีกรและจัดระเบียบประชาชนในการเข้าลอดประตูป่า ไปพบท่าน พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโม  ซึ่งทำหน้าที่โบกธงให้แก่ประชาชนที่ลอดซุ่มประตูป่า บนปะรำพิธี และได้พูดกล่าวกับท่านอย่างดีใจว่า "น้องหลวง สำเร็จแล้ว พระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าที่เราสร้าง ฝนตกกลางแดด และฟ้าผ่ากลางแดดให้นิมิต ว่าเป็นพระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้า แท้ๆ นะครับ" จากการตรวจสอบของชาวบ้าน ตรวจพบว่า ฟ้าผ่าที่ต้นตาลโตนด กลางนา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน) ของมณฑลพิธีเททองหล่อพระกริ่ง ต้นตาลโตนดที่ถูกฟ้าผ่า เกิดไฟไหม้ มีรอยแตกกลางลำต้น แต่วัวจำนวน ๒ ตัว ที่เจ้าของมาผูกให้กินหญ้าที่ใต้ต้นตาลโตนด ไม่เป็นอะไร เพียงแต่ยืนตกใจอยู่เท่านั้น เชือกผูกวัวถูกไฟไหม้ รังมดแดงที่อยู่ใต้โคนต้นตาลโตนดไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้แต่อย่างใด  และไฟได้ไหม้อยู่ในขอบเขตจำกัดเพียงใต้ต้นตาลโตนดเท่านั้น ไม่ได้ลุกลามไปติดป่ายางที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่อย่างใด  เป็นที่แปลกใจอย่างมากของชาวบ้านที่ไปดูที่เกิดเหตุ จากการสอบถามประชาชนซึ่งทำพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ใก้ลบริเวณจุดที่จะเททองหล่อพระกริ่ง ทั้งจากการสอบถามแม่ชี และชาวบ้านที่มานั่งรอร่วมพิธีเททองหล่อพระกริ่ง ก็ได้แจ้งให้ทราบว่า ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าเสียงดังกัมปนาทนั้น หลายคนได้มองเห็นว่ามีลำแสงสายฟ้าฟาด พุ่งจากจุดที่เกิดฟ้าผ่า ข้ามผ่านเหนือบริเวณมณฑลพิธีเททองหล่อพระกริ่ง ไปยังคลองรัตภูมิ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดห้วยหลาด เหตุการณ์ดังกล่าวเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นเองได้
เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นเครื่องหมายยืนยัน เป็นประกาศิตจากฟากฟ้า ว่าในการสร้างพระกริ่งในครั้งนี้  ได้สำเร็จเป็น พระกริ่ง "เพชรกลับ" และ พระกริ่ง"โปร่งฟ้า" ในองค์เดียวกันครั้งนี้ อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  โดยมีเคล็ด ดังนี้
๑.พระกริ่งเพชรกลับ  จะเป็นพระกริ่งเพชรกลับที่สมบูณ์หรือ "พระกริ่งเพชรกลับแท้" ได้นั้น จะต้องเกิดศุภนิมิต เกิดเหตุการณ์ในการทำพิธีตอนใดตอนหนึ่งทีเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ คือ  กลับจากแดดออกเป็นฝนตก หรือจากฝนตกกลับเป็นฝนหยุดแดดออก หรือจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวให้กลับเป็นเย็นสบาย อันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เกินวิสัยที่มนุษย์จะทำได้
๒.พระกริ่งโปร่งฟ้า จะเป็นพระกริ่งโปร่งฟ้าที่สมบูรณ์ หรือ "พระกริ่งโปร่งฟ้าแท้" ได้นั้น จะต้องเกิดศุภนิมิต เกิดเหตุการณ์ในการทำพิธีตอนหนึ่งตอนใดที่เกี่ยวกับฟากฟ้า หรือท้องฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง คือ เกิดฟ้าร้อง เกิดฟ้าแลบ หรือเกิดฟ้าผ่า  และโดยเฉพาะเหตุกาณ์ฟ้าผ่านั้น จะเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะต้องเกิดในบริเวณใกล้มณฑลพิธี และในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับพิธีสร้างพระ ซึ่งทั้ง ๓ ประการ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เกินวิสัยที่มนุษย์จะทำได้
อีกประการที่สำคัญคือ เหตุการณ์ทั้งสองอย่าง ได้เกิดขึ้นในทามกลางประชาชนที่มาร่วมงานพิธีลอดซุ้มประตูป่าและพิธีเททองหล่อพระกริ่ง มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ที่ได้เห็นกับตา ได้ยินกับหู ซึ่งร่วมถึงประชาชนอีกนับหมื่นๆ คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรัศมีกว่า ๕ กิโลเมตร รอบวัดห้วยหลาด ที่มองเห็นฟ้าผ่า และได้ยินเสียงฟ้าผ่า ป็นเหตุให้มีเสียงเล่าลือถึงเรื่องฟ้าผ่าในพิธีเททองของวัดห้วยหลาด ไปทั่วทั้งอำเภอรัตภูมิ และอำเภอใกล้เคียง
ข้าพเจ้านายธวัช จิตณรงค์ ทำหน้าที่เจ้าพิธีการสร้างพระกริ่งชุดนี้ จึงขอบันทึกไว้เป็นประวัติสำคัญของวัดห้วยหลาด

4
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีกุน ซึ่งเป็นวันงานประเพณีลอดซุ้มประตูป่า ครั้งที่ ๖๖
ในวันดังกล่าว พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด ได้จัดให้มีพิธีเททองเนื้อนวโลหะนำฤกษ์ พระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าเทพอินโท รุ่น ๑
และรูปหล่อปู่หลวงสีมั่น เทพฺอินฺโท อดีตปฐมเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกให้ประชาชนได้ร่วมเช่าทำบุญบูชา และนำเงินไปสมทบทุนในการก่อสร้าง "พระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ" เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามความตั้งใจของท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พระอุปัชฌาย์กลาย โกวิโท ) ที่ได้บอกกล่าวคณะศิษย์ไว้ก่อนท่านจะละสังขาร เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙
ในการจัดสร้างมงคลวัตถุครั้งนี้ ได้กำหนดไว้ ๔ รายการคือ
๑.พระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าทพฺอินฺโท รุ่น ๑ จำนวนสร้าง ไม่เกิน ๓,๓๐๐ องค์
๒.รูปหล่อปู่หลวงสีมั่น เทพฺอินฺโท ขนาดห้อยคอจำนวนสร้าง ไม่เกิน ๓,๓๐๐ องค์
๓.เหรียญรูปเหมื่อนปู่หลวงสีมั่นเทพอินโท รุ่นสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ
๔.เหรียญรูปเหมือนพระครูโกวิทธรรมสาร (พระอุปัชฌาย์กลาย โกวิโท) รุ่นสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ


5
ในฐานะตัวแทนของคณะศิษยานุศิษย์วัดห้วยหลาด
สำหรับการจัดงานพิธีลอดซุ้มประตูป่า ครั้งที่ ๖๖ และพิธีเททองหล่อพระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดงาน โดยมีผู้มาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จำนวนมากกว่า ๙,๕๐๐ คน และได้เงินร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๙๗,๑๓๔ บาท

๑.ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด พระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้รับอาราธนานิมตร์มาเจริญพระพุทธมนต์ พระคุณเจ้าและสามเณรวัดห้วยหลาดทุกรูป

๒.ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ กับผู้บวชเนกขัมมะ และบวชชี ที่ได้ร่วมโครงการจำนวนมาก และได้ช่วยเตรียมงานเป็นอย่างดี จนงานสำเร็จได้ด้วยดี

๓.ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ กับทุกๆท่าน ที่ได้มาออกโรงทาน จัดหาอาหารหวาคาว น้ำดื่มและขนมผลไม้ มาแจกจ่ายให้แก่ผู้พิธีโดยมิได้คิดมูลค่า ตลอดถึงท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ บริจาคแรงงาน และลดค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการทำงาน หรือติดตั้งสิ่งของต่างๆ ให้กับทางวัด

๔.ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ กับท่านเจ้าภาพถวายดอกบัวสำหรับใช้ในพิธีเป็นประจำทุกปีเป็นปีที่ ๙

๕.ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ กับทุกๆท่าน ที่ได้เดินทางมาจากที่ใกล้และที่ไกล ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธี และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญในทุกทาง

๖.ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญ กับแม่ค้าพ่อค้าทุกๆท่าน ที่ได้มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า และร่วมทำบุญ

๗.ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ทุกฝ่าย
(๑) ฝ่ายโรงครัวที่รับผิดชอบอาหารการกินของนเกขัมมะและเจ้าหน้าที่ผู้มาช่วยงาน ตลอดเวลา ๔ วัน
(๒) ฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับการจัดสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ เบญจา การจัดหาต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการทำประตูป่า
(๓) ฝ่ายจราจรควบคุมดูแลการจอดรถ และอำนวยความสะดวก
(๔) ฝ่ายพิธีการสำหรับลำดับขั้นตอนการเตรียมงานในส่วนพิธีการและดำเนินงานจัด ไหว้ครูปู่หลวง การถวายมหาสังฆทาน พิธีลอดซุ้มประตูป่า งานพิธีกร และพิธีเททองหล่อพระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าเทพฺอินฺโท
(๕) ฝ่ายให้ทำบุญบูชาดอกไม้ และรับเงินทำบุญในทุกๆจุด
(๖) ฝ่ายอำนวยการและการเงินการจัดการ
(๗) ฝ่ายรักษาความสะอาด ที่ได้เก็บกวาดรักษาความสะอาดภายในทั้งก่อนและหลังการจัดงาน

๘.ขอขอบคุณศิษยานุศิษย์วัดห้วยหลาดทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยเหลือกิจการงานทุกอย่าง

ทั้งนี้หากมีความไม่สะดวก ขาดตกบกพร่องเป็นประการใด ก็กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะได้ปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

คณะศิษยานุศิษย์วัดห้วยหลาด
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน้า: [1]